Blog items - Gear

Back to blog

Vintage Tube Mics:

3* Neumann M49 1* Telefunken ELAM251E 2* Telefunken U47 2* Neumann U67  1* Neumann SM69 (stereo mic) 2* Neumann Km64

Condensators:

2* Neumann Km 130

...

Continue Reading...